-- Gratis verzenden & retourneren --

Algemene voorwaarden Tenshuren.be


Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Algemene voorwaarden van Tenshuren.be gevestigd en kantoorhoudende aan het Hyacintenveld 68, 4613 DL te Bergen op Zoom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder inschrijvingsnummer 2732819. Deze voorwaarden worden via de website van Tenshuren.be (http://www.prachtigbevallen.nl/algemene-voorwaarden) en via e-mail gecommuniceerd en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden via de post.
 2. Elke rechtsbetrekking tussen Tenshuren.be en de aan één van de cursussen, workshops, trainingen, behandelingen, Doula ondersteuning, hierna te noemen “Cursussen”, die door Tenshuren.be worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ”Deelnemer”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Tenshuren.be en Deelnemer, tenzij door Tenshuren.be uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
 5. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als Deelnemer door het enkele feit van je opdracht.

Artikel 2 Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de Cursussen geschiedt via het inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door Tenshuren.be aan Deelnemer. Deze bevestiging vindt per email plaats.
 2. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de Cursus (“Cursuskosten”) te voldoen.
 3. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven. Prachtig Bevallen is vrijgesteld van het doorberekenen van BTW.
 4. Inschrijving voor een Cursus impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tenshuren.be zal zich te allen tijde inspannen de Cursussen naar beste kunnen uit te voeren. Tenshuren.be is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde.
 2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Tenshuren.be aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Cursussen, tijdig aan Tenshuren.be worden verstrekt.
 3. Tenshuren.be is gerechtigd bij de uitvoering van de Cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Tenshuren.be de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Cursus worden aangeboden door Tenshuren.be zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Deelname aan de Cursus is geheel op eigen risico.

Artikel 4 Wijziging & Annulering door Tenshuren.be

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Tenshuren.be te allen tijde de mogelijkheid de Cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Tenshuren.be noodzakelijk zijn.
 2. Tenshuren.be behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de Cursussen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de Cursus kosteloos te annuleren. Het reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de Cursus wordt in dat geval door Tenshuren.be aan Deelnemer gerestitueerd.

Artikel 5 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Tenshuren.be gerechtigd de Cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Cursus, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Tenshuren.be redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals het begeleiden van een bevalling van een doulacliente, ongevallen, brand, ziekte en extreme weersomstandigheden.
 2. In
 3. het geval dat de Cursus wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel 4 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door Deelnemer

 1. Wijziging van de data van Cursus door Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk (e-mail of telefonisch tekstbericht) overeengekomen.
 2. Annulering is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk. Bij annulering van de inschrijving voor een Cursus tot veertien dagen voor aanvang van de Cursus worden administratiekosten (25 euro) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van een Cursus, wordt de helft van de Cursuskosten in rekening gebracht. Vanaf zeven dagen voor aanvang van de eerste Cursusdag van een Cursus worden de volledige Cursuskosten in rekening gebracht.
  1. Annulering van een behandeling of doulagesprek is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering na het termijn van 24 uur voor de geplande afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de deelnemer zoals de bevalling van de deelnemer.
  1. Het missen van een of meerdere delen van de cursus geeft geen recht op restitutie van deelname geld.
  2. In geval van (tussentijdse) annulering van de Cursus heeft Deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de Cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan Tenshuren.be) bestaat de mogelijkheid de Cursus in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

Artikel 7 Betaling

 1. De volledige Cursuskosten dienen binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur van de Cursus op het rekeningnummer van J.C.C. Karel-Stoop te Bergen op Zoom te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
  1. Kosten voor privecursussen, doulabegeleiding en behandelingen dienen binnen twee weken na het versturen van de factuur door de deelnemer op het rekeningnummer van J.C.C. Karel-Stoop te Bergen op Zoom te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 2. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, is Tenshuren.be te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.
 3. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de deelnemer. De volledige cursuskosten worden eerst door de deelnemer overgemaakt zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, hierna kan de deelnemer de factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Artikel 8 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn

 1. Indien je niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Tenshuren.be je een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Tenshuren.be het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht.
 2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,- betekent dit een mogelike vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van € 40,
 3. Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Tenshuren.be haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Tenshuren.be moeten worden gemaakt voor jouw rekening, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Tenshuren.be is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de Cursussen.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Tenshuren.be, is Tenshuren.be op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Cursus, een en ander in overeenstemming met artikel 2, lid 4.
 3. Tenshuren.be is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de Cursus door Tenshuren.be.
 4. Deelnemer vrijwaart Tenshuren.be voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
 5. Tenshuren.be is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Cursus, zoals opgedaan tijdens de Cursus.
 6. Aansprakelijkheid van Tenshuren.be voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Tenshuren.be uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de Cursuskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.
 8. De aansprakelijkheid van Tenshuren.be is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Tenshuren.be in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de Tenshuren.be aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van Tenshuren.be berusten bij Tenshuren.be. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tenshuren.be..
 2. Tenshuren.be behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidsopnamen tijdens Cursussen en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten. Dit in overleg met Deelnemer.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een Cursus door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij inschrijving voor een Cursus worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Tenshuren.be.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. Tenshuren.be behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursussen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Cursus en/of toekomstige Cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Cursuskosten onverlet.
 2. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Tenshuren.be is het Deelnemer aan een van de Cursussen zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 op geen enkele wijze toegestaan binnen Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling een van de Cursussen te geven.
 3. Om een goede Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een Cursus zoals omschreven in artikel 2 dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt Tenshuren.be zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 12 Toepasselijk recht & Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en Tenshuren.be is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Tenshuren.be is gevestigd.
Huur nu voor €59